Stanovy o.z.

Stanovy

občianskeho združenia
ADORA deťom

ČLÁNOK I. 
Základné ustanovenia

 1. Názov občianskeho združenia je: ADORA deťom (ďalej len „Občianske združenie” alebo „Združenie”)
 2. Sídlo Združenia je: Tichá 10, 911 01 Trenčín,Slovenská republika

ČLÁNOK II. 
Právna povaha postavenie Združenia

 1. Občianske združenie je mimovládny neziskový subjekt, ktorý vykonáva svoju činnosť a pôsobnosť na území Slovenskej republiky, pričom je právnickou osobou, ktorá má vlastnú právnu subjektivitu.
 2. Občianske združenie je založené v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení neskorších predpisov. Svoju činnosť vykonáva na základe tohto zákona, týchto stanov a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

ČLÁNOK III. 
Ciele a úlohy Združenia

1. Ciele a úlohy združenia:

 1. Zabezpečiť všestrannú pomoc telesne, mentálne a ťažko zdravotne postihnutým občanom a ich rodinným príslušníkom v nepriaznivej sociálnej situácií
 2. Uspokojovať mnohostranné záujmy, formovať a rozvíjať pomoc pre zdravotne postihnuté osoby
 3. Zabezpečenie rehabilitácií, doplnkových terapií, liekov, pomôcok a iných potrieb a programov pre zdravotne postihnuté osoby
 4. Vytvárať vhodné rodinné podmienky zdravotne postihnutých osôb
 5. Vytvárať vhodné podmienky pre všestrannú podporu,obhajobu a presadzovanie práv zdravotne postihnutých osôb a ich rodín
 6. Vytvárať špecifické podmienky pre rozvoj a uspokojenie potrieb a záujmov zdravotne postihnutých osôb
 7. Vytvárať vhodné podmienky na dosiahnutie čo najvyššieho možného stupňa samostatnosti zdravotne postihnutých osôb
 8. Vyvíjanie aktivít smerujúcich k psycho-motorickému napredovaniu zdravotne postihnutých osôb
 9. Oboznamovať širokú verejnosť s problematikou zdravotne postihnutých osôb scieľom ich integrovania do spoločnosti
 10. Cieľom združenia je taktiež podporovať všeobecne prospešné aktivity v spoločnosti, najmä; výchova a vzdelávanie,podpora kultúry a športu, ochrana a podpora zdravia, charitatívna činnosť, podpora dospelých a mládeže v zdravom životnom štýle a vytváranie podmienok na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov, ale aj ostatnej verejnosti v akejkoľvek činnosti v súlade so stanovami.
 11. Združenie má záujem vytvárať materiálne, technické a fondové podmienky pre uspokojenie zdravotných, kultúrnych,informačných, vzdelávacích, sociálno-spoločenských a voľno­časových potrieb pre všetky vekové kategórie, sociálne skupiny obyvateľov a svojich členov. Združenie sa bude aktívne podieľať na realizácii kultúrno-spoločenských, výchovno-vzdelávacích, zdravotno—relaxačných, voľno-časových a športových aktivít, podujatí, pobytov, terapií, prednášok a kurzov.

2. Na zabezpečenie daného cieľa sa združenie zameriava najmä na tieto činnosti:

 1. Podpora zdravotne postihnutých osôb, zabezpečenie programov na rehabilitácie, doplnkové terapie, liekov, pomôcok, výživových doplnkov a špeciálnej stravy pre zdravotne postihnuté osoby
 2. Poradenstvo pre zdravotne postihnuté osoby a ich rodiny
 3. Poskytovanie a zabezpečenie potrebných pomôcok,potrieb a iných hnuteľných vecí zdravotne postihnutým osobám
 4. Finančné zabezpečenie a/alebo podieľanie sa na finančnom zabezpečení nákladov spojených so zabezpečením mobility atransportu zdravotne postihnutých osôb do akýchkoľvek rehabilitačných aterapeutických centier a na akékoľvek rehabilitačné a terapeutické pobyty (najmä cestovných nákladov a nákladov spojených s používaním motorového vozidla, nákladov spojených s kúpou dopravného prostriedku) podľa finančných možností Združenia
 5. Organizovanie a finančné zabezpečenie nákladov rehabilitačnej starostlivosti pre zdravotne postihnuté osoby, ktorá nie je financovaná z prostriedkov verejného zdravotného poistenia alebo iným spôsobom zo strany štátu;
 6. Organizovanie a finančné zabezpečenie nákladov liečebných a/alebo rehabilitačných pobytov na území Slovenskej republiky a v zahraničí, ktoré nie sú financované z prostriedkov verejného zdravotného poistenia alebo iným spôsobom zo strany štátu
 7. Organizovanie a finančné zabezpečenie nákladov rehabilitačno-rekondičných pobytov na území Slovenskej republiky a v zahraničí, ktoré nie sú financované z prostriedkov verejného zdravotného poistenia alebo iným spôsobom zo strany štátu
 8. Finančné zabezpečenie a/alebo podieľanie sa na finančnom zabezpečení nákladov rodinných príslušníkov, resp.sprievodu zdravotne postihnutých osôb
 9. Zlepšovať podmienky v oblasti materiálneho zabezpečenia realizáciou stavebných úprav ktoré sú nevyhnutné na zvýšenie komfortu a samostatnosti zdravotne postihnutých osôb (napr. bezbariérový prístup a pod.)
 10. Podpora športovo – rekreačných činností, kultúrnych činností, podpora propagácie života a potrieb zdravotne postihnutých osôb
 11. Hospodárska činnosť, zbierky, benefičné a ďalšie aktivity zamerané na získavanie finančných a materiálnych prostriedkov na rozvoj činnosti Združenia a jeho služieb zdravotne postihnutých osobám a ich rodinám
 12. Spolupráca sozastupitel’skými orgánmi, org. štátnej správy, vzdelávacími, zdravotníckymi a rehabilitačnými inštitúciami, občianskymi združeniami, cirkvami a pod.
 13. Usporadúvaním prednášok, školení, seminárov, kurzov a konferencií
 14. Organizovanie záujmových, spoločenských, kultúrnych a športových podujatí
 15. Poskytovaním informačných a odborných činností pre verejnosť
 16. Vzdelávacími, odbornými a diskusnými akciami a aktivitami
 17. Aktivitami v oblasti ochrany a podpory zdravia
 18. Spoluprácou s inými podobnými domácimi a zahraničnými subjektmi
 19. Propagovaním svojej činnosti
 20. Tvorbou a realizáciou akýchkoľvek všeobecno-prospešných projektov na území SR a v zahraničí, v súlade s právnym poriadkom daných krajín a v súlade a so záujmami Združenia.

ČLÁNOK IV. 
Členstvo v Združení

 1. Členstvo v Združení je dobrovoľné.
 2. Členom Združenia sa môže stať:
 3. občan Slovenskej republiky, alebo
 4. občan iného členského štátu Európskej únie, alebo
 5. občan inej krajiny, ak má platné povolenie na pobyt na území Slovenskej republiky, alebo
 • právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, a
 • súhlasí so stanovami Združenia.
 • O prijatí za člena rozhoduje členská schôdza. Na prijatie za člena nie je žiadny právny nárok.
 • Členský príspevok je dobrovoľný.
 • Členstvo zaniká:
 • vystúpením člena,
 • smrťou člena alebo vyhlásením za mŕtveho,
 • zánikom Združenia,
 • vylúčením člena na základe rozhodnutia členskej schôdze,
 • nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia súdu o odsúdení za úmyselný trestný čin.

ČLÁNOK V. 
Práva a povinnosti členov Združenia

1. Člen Združenia má právo:

 1. voliť a byť volený do orgánov Združenia,
 2. podieľať sa na činnosti Združenia,
 3. obracať sa na orgány Združenia s podnetmi a návrhmi.

2. Člen Združenia má povinnosť:

 1. dodržiavať stanovy Združenia,
 2. plniť uznesenia orgánov Združenia,
 3. prispievať k naplneniu cieľov Združenia podľa čl.III.

ČLÁNOK VI. 
Orgány Združenia

1. Orgány Združenia sú:

 1. Členská schôdza
 2. Predseda a podpredseda

2. Členská schôdza je najvyšší orgán Združenia a skladá sa zo všetkých členov Združenia. Členská schôdza sa schádza minimálne raz za rok. Členskú schôdzu zvoláva a vedie predseda.

3. Členská schôdza:

 1. schvaľuje stanovy Združenia a ich zmeny
 2. volí a odvoláva predsedu a podpredsedu
 3. rozhoduje o prijatí členov a vylúčení členov

4. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak ju zvolal predseda a je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov Združenia. Na platné prijatie uznesenia členskej schôdze je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov.

5. Predseda je najvyšší výkonný orgán Združenia, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný členskej schôdzi.

6. Predseda:

 1. riadi a organizuje činnosť Združenia medzi zasadnutiami členskej schôdze
 2. zvoláva členskú schôdzu
 3. schvaľuje program Združenia na najbližšie obdobie
 4. pripravuje návrh stanov a ich zmeny

7. Predseda a podpredseda sú volení členskou schôdzou na štyri roky.

8. Podpredseda zastupuje predsedu v jeho neprítomnosti na základe jeho poverenia v plnom rozsahu jeho práv a povinností.

ČLÁNOK VII.

Štatutárny orgán

1. Štatutárnym orgánom Združenia je predseda a podpredseda pričom sú oprávnený konať a podpisovať v mene Združenia samostatne.

ČLÁNOK VIII. 
Hospodárenie Združenia

 1. Hospodárenie Združenia sa riadi platnými právnymi predpismi.
 2. Hospodárenie sa uskutočňuje na základe rozpočtu schváleného predsedom.
 3. Združenie hospodári s vlastným majetkom. Majetok Združenia tvoria dary od fyzických osôb a právnických osôb, dotácie a granty od právnických osôb zo Slovenskej republiky a zo zahraničia, príjmy z členského, príjmy a výnosy z činnosti alebo majetku Združenia a príjmy z podnikateľskej činnosti ako doplnkovej a podpornej činnosti vykonávanej v súlade s platnými právnymi predpismi.

ČLÁNOK IX. 
Záverečné ustanovenia

 1. Pôsobnosť orgánov Združenia do ustanovujúcej členskej schôdze vykonával prípravný výbor. Prípravný výbor zabezpečil zaregistrovanie Združenia a jeho stanov na Ministerstve vnútra SR a zvolal ustanovujúcu členskú schôdzu.
 2. Štatutárnym orgánom Združenia bol do zvolenia predsedu Združenia splnomocnenec prípravného výboru.
 3. Tieto stanovy schválila členská schôdza dňa 27.9.2018. Tieto stanovy v úplnom znení nahrádzajú stanovy registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republika dňa 4.12.2017 pod č. VVS/1- 900/90-
 4. O zániku Združenia, zlúčení s iným občianskymzdružením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje členská schôdza, ktorá menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu.